Calendari de matrícula d'antics alumnes curs 2017-2018 - JULIOL 2017
Novetat: tota la matrícula es farà exclusivament al mes de juliol
(excepte C1 que es farà al setembre)

Accés directe a la matrícula ON LINE (accessible a partir de les 9.00 hores del 06/07/2017). Un cop dins, seleccionar GESTIÓ i després MATRÍCULA ON LINE.

ATENCIÓ: Escriviu el DNI/NIE sense la lletra final. En el desplegable trieu la taxa que us correspon (ordinària/família nombrosa general/família nombrosa especial/exempt)

Per tal d'agilitar el procés de matrícula d'antics alumnes, a l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona III - Sant Gervasi l'alumnat haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s'indiquen en el calendari següent i d'acord amb les pautes que s'hi descriuen:

JULIOL ALUMNAT
Dies 6-7-8

Alumnes de 1r a 4t del curs 2016-17 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària.*

Dies 9-10

Alumnes de 1r a 4t del curs 2016-17 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d'una franja horària diferent.*

Dies 11-12

Alumnes de 1r a 5è del curs 2016-17 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

* Podeu consultar els horaris al lloc web o al tauler d'anuncis de l'escola.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola http://www.eoisg.cat on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà el dijous 6 de juliol a les 09:00h. La resta de franges de matrícula s'aniran obrint a les 00:00h del dia que s'indica al calendari, sense tancar la franja anterior.

L’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2017-2018” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula al banc o caixa especificat en el mateix resguard, en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

ATENCIÓ!

  • Matrícula de C1: Tot el procés es farà durant el mes de setembre. Tots els alumnes interessats s'han d'inscriure i la matrícula es farà per ordre de nota.

  • L’alumne que no es matriculi en la franja que se li ha assignat al mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 13 i 14 de juliol, presencialment a l’escola.

  • Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

  • De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 17 i 18 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l'escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas d'acceptació, el procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 24 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de matrícula. En cas que s'accepti, caldrà tramitar el trasllat d'expedient a l'escola d'origen.