Calendari de matrícula d'antics alumnes curs 2018-2019 - JULIOL 2018
Tota la matrícula es farà exclusivament al mes de juliol
(excepte C1 que es farà al setembre)

Noves instruccions d'accés a l'aplicatiu de matrícula

Noves instruccions per formalitzar el pagament de la matrícula

Accés directe a la matrícula ON LINE (accessible a partir de les 9.00 hores del 05/07/2018). Un cop dins, seleccionar GESTIÓ i després MATRÍCULA ON LINE.

ATENCIÓ: Escriviu el DNI/NIE sense la lletra final. En el desplegable trieu la taxa que us correspon (ordinària/família nombrosa general/família nombrosa especial/exempt)

Per tal d'agilitar el procés de matrícula d'antics alumnes, a l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona III - Sant Gervasi l'alumnat haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s'indiquen en el calendari següent i d'acord amb les pautes que s'hi descriuen:

JULIOL ALUMNAT
Dies 5-6-7

Alumnes de 1r a 4t del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària.*

Dies 8-9

Alumnes de 1r a 4t del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d'una franja horària diferent.*

Dies 10-11

Alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

* Podeu consultar els horaris d'alemany, anglès i francès en aquest lloc web o al tauler d'anuncis de l'escola.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoisg.cat on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar la franja anterior.

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar la matrícula, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial - Curs 2018-2019”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària (CaixaBank Línia Oberta). Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

ATENCIÓ!

  • L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol presencialment a l’escola.
  • Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.
  • De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 16 i 17 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 23 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.