SOL·LICITUD DE TRASLLAT EXTRAORDINARI – JULIOL 2018

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola el 16 i el 17 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l'escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través de correu electrònic, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas d'acceptació, el procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 23 de juliol.

Horari d'atenció al public

Consulteu els horaris d’alemany, d’anglès i francès.

Important: Aquesta escola no ofereix el 1r curs d'anglès.

La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà la següent:

Menors d’edat

El trasllat de matrícula dels menors d’edat haurà de ser tramitat pel representant legal del menor( pare, mare o tutor/a legal)