Sol·licitud de títols certificat de nivell avançat i de nivell C1

Els certificats de nivell avançat i de nivell C1 són expedits pel Departament d’Ensenyament a instància de la persona interessada. La sol·licitud del títol s’haurà de FORMALITZAR PRESENCIALMENT A LA SECRETARIA DEL CENTRE ON US HEU EXAMINAT.

Es podrà sol·licitar l'expedició dels títols de certificat de nivell avançat i de nivell C1 dels alumnes oficials i lliures a partir del 10 d'octubre de 2017, de dilluns a dijous, en horari de tarda de 16:00h a 18:00h, i els divendres, en horari de matí de 10:00h a 13:00h, previ pagament de les taxes corresponents. Consulteu aquí. Caldrà presentar el DNI i, si escau, l’original i una fotocòpia de la documentació que justifica la reducció o exempció en l’import de la taxa. El centre us lliurarà un DOCUMENT DE PAGAMENT, a formalitzar a qualsevol oficina de LA CAIXA (SERVICAIXA), i un RESGUARD DE TÍTOL.

El resguard de títol té els mateixos efectes legals que el certificat mentre aquest es tramita.