Informació i admissions prova d'ordenació nivell C1

Descripció de la prova d’ordre d’accés i instruccions per al dia de la prova

Candidats que han de realitzar la prova d'accés al nivell C1 obligatòriament
  1. Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018 o que tinguin un altre certificat de B2.

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat al lloc web del Departament d'Ensenyament

La prova consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:

  • Primera part (durada aproximada: 60 minuts)

    Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)

    Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)

  • Segona part (durada aproximada: 5 minuts)

    Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

Important:

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.

Per poder fer la prova també haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) i una fotocòpia per lliurar al centre examinador. Si encara no el teniu, podeu presentar el resguard del certificat o un document que acrediti que l'heu obtingut. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany i d’anglès.

Prova ordenació nivell C1
Idioma Dia Hora Llistat admissions
Alemany 12 de setembre

Convocatòria i entrada a l'aula : 16:45h

Inici de la prova: 17:00h.

Llistat admissions alemany aula -1
Anglès 10 de setembre

Convocatòria i entrada a l'aula : 16:00h

Inici de la prova: 16:15h.

Llistat admissions anglès aula 23

Anglès 12 de setembre (1r torn)

Convocatòria i entrada a l'aula : 16:00h

Inici de la prova: 16:15h.

Llistat admissions anglès aula 23

Anglès 12 de setembre (2n torn)

Convocatòria i entrada a l'aula : 18:45h

Inici de la prova: 19:00h.

Llistat admissions anglès aula 23

Avís important: un cop iniciada la prova no es podrà entrar a l'aula.

Contacta