Preinscripció i matrícula nivell C1 curs 2017-2018

ACCÉS AL NIVELL C1 – CURS 2017-2018

D’acord amb els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat per cursar el nivell C1, establerts a la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, s’ha establert el procediment següent per a l’accés al nivell C1 d’alemany i d’anglès:

 1. Requisit d’accés:

  Cal tenir el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany i d’anglès.

 2. Preinscripció:

  De l’1 al 5 de setembre de 2017 mitjançant l'aplicació informàtica de preinscripció.

  Qui l’ha de fer? TOTES les persones que vulguin cursar el nivell C1 durant el curs 2017-2018:

  • Alumnes d’EOI oficials i lliures que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o juny de 2017.
  • Alumnes d’EOI del curs 2016-2017 que hagin obtingut la qualificació de NA, NP o NQ al certificat de nivell C1 a la convocatòria de maig de 2017 o que hagain renunciat al curs 2016-2017 dins els terminis establerts.
  • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2017.
  • Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.
 3. Ordre de matrícula:

  1r. – Alumnes de la llista única per ordre de nota*:

  • Alumnes de 5è d’EOI del curs 2016-2017. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.
  • Candidats en règim lliure que hagin superat el certificat de nivell avançat a la convocatòria de febrer o juny de 2017.
  • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2017 o que tinguin un altre certificat de B2. Ordre en la llista segons la puntuació de la prova d’ordre d’accés (vegeu el punt número 4 d’aquest document).

  *En cas d’empat de notes, es desempatarà amb el número de la preinscripció.

  2n. – Alumnes NO APTES de C1 del curs 2016-2017.

  L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

  3r. – Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i renúncies de matrícula de C1 del curs 2016-2017.

  L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

 4. Descripció de la prova d’ordre d’accés i instruccions per al dia de la prova

  Candidats que han de realitzar la prova d'accés al nivell C1 obligatòriament
  1. Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2017 o que tinguin un altre certificat de B2.
  2. Alumnes oficials o lliures d'altres comunitats aptes en el nivell avançat del curs 2016-2017

  La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

  Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat al lloc web del Departament d'Ensenyament

  La prova consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:

  • Primera part (durada aproximada: 60 minuts)

   Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)

   Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)

  • Segona part (durada aproximada: 5 minuts)

   Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

  El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.

  ATENCIÓ!

  El dia de la prova haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany i d’anglès.

  ACCÉS A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ I CONSULTES

 5. Calendari de setembre 2017

  De l’1 al 5 de setembre Preinscripció telemàtica (tots els alumnes), a partir de l'1 de setembre fins a les 13:00h del dia 5 de setembre. Els candidats poden fer la preinscripció a dos centres diferents (no ha de ser el propi)
  6 de setembre

  Sorteig per a la prova d’ordre d’accés als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (per als idiomes i centres on la demanda superi l’oferta).

  Consulta pública dels resultats del sorteig a partir de les 18 hores.

  7 de setembre

  Prova d’ordre d’accés al centre adjudicat i acreditació del nivell B2. Cal que la facin els alumnes que estiguin en possessió d'un certificat que acrediti el nivell B2 i aquells que tinguin el Certificat de Nivell Avançat o el Certificat d'Aptitud anterior al curs 2016-2017. NO cal que la facin els alumnes que han superat el Certificat de NA durant el curs 2016-2017 o els repetidors de C1 del curs 2016-2017.

  Horari de la prova d'alemany: de 18:00 a 20:00 hores.

  Horari de la prova d'anglès: de 17:00 a 20:00 hores

  18 de setembre TOTS els alumnes: sorteig d’adjudicació de places als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. (assignació de places seguint l'ordre de la nota obtinguda a la prova d'ordre) Consulta pública de la llista única per establir l'ordre de matrícula a partir de les 18:00h, a l'aplicació informàtica de la preinscripció i en aquest mateix lloc web.
  Del 18 al 20 de setembre

  Matrícula telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica a partir de les 18:00h del dia 18 de setembre fins a les 23:59h del dia 20 de setembre.

  1r. Alumnes de la llista única per ordre de nota

  2n. Alumnes NO APTES de C1 del curs 2016-2017.**

  3r. Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i RENÚNCIES de matrícula de C1 del curs 2016-2017.**

  ** Aquests alumnes tenen la plaça garantida, però NO l'horari per al nou curs.

Contacta