Convocatòria extraordinària dels certificats de nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 d'anglès

Dates d'inscripció: del 19 de novembre (a partir de les 09:00h) al 23 de novembre de 2018.

Termini per pagar la taxa o preu públic: fins el 26 de novembre de 2018, abans de les 22:00h.

Publicació de llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 29 de novembre del 2018.

Data límit per comunicar (al Departament d'Ensenyament) errades en les dades personals: no més tard 17 de desembre de 2018.

Termini per presentar la documentació al centre examinador: Des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2018.

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018.

Important:

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Calendari i horari de les proves

Prova escrita: 8 de febrer 2019

Convocatòria: 15:30h

Començament de la prova: 16:00h

Prova d’expressió i interacció oral: 15 de febrer de 15:00h a 21:00h (segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita).

Qualificacions provisionals: 25 de febrer de 2019. Es poden consultar al web del Departament d'Ensenyament i a l'EOI on es va realitzar la prova.

Termini per presentar reclamacions:

Les reclamacions s'han de presentar presencialment i per escrit dins l'horari de secretaria del centre examinador, fins les 20:00h del 27 de febrer de 2019. La resolució de les reclamacions es farà el dia 1 de març.

Les qualificacions definitives es publicaran el 1 de març de 2019.

Més informació