L'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona III - Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

Aktuelles Deutschland II

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

No és requisit haver cursat "Aktuelles Deutschland I" per inscriure's a aquest curs.

Objectius del curs i continguts

L'objectiu principal és mantenir, practicar i perfeccionar l'expressió i la comprensió oral d'una manera dinàmica a la vegada que ampliar i aprofundir en el coneixement de la cultura alemanya.

Els temes tractats es mouran dins l'àmbit de l'actualitat i de la cultura alemanya i seran de temàtica diversa. A través de diferents fonts com notícies, articles de diaris i revistes, alguns fragments de llibres, s'enfocaran diversos aspectes de la vida de l'àmbit germànic. La metodologia serà comunicativa i es comptarà amb la participació de l'alumne com a aprenent actiu, on se'l convida a contribuir al màxim possible a intercanviar experiències i a debatre la seva percepció i interpretació del material.

Professora: Katrin Schmidt

Llicenciada en Filologia alemanya i espanyola (també va cursar el primer cicle de Filosofia) per la Universitat de Wuerzburg (Alemanya). Després d’acabar els seus estudis va treballar com a becària predoctoral a la Universitat de Barcelona (Departament de Lingüística Alemanya) i des de 2009 és professora d’alemany a diferents universitats i institucions com l’IQS, el CIC, ESADE, TBS etc. i traductora freelance (sobretot de textos acadèmics-filosòfics). Com a voluntària ha col•laborat al festival de cinema internacional de la seva ciutat, Würzburg, i ha cantat a diverses corals com per exemple la Coral Sant Jordi.

Durada:

30 hores

Dates:

21 de febrer al 6 de juny

Classes:

dimecres de 19.00 a 21.00 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en alemany
Requisits:

Tenir el Certificat de Nivell Avançat (5è curs acabat) d’EOI o equivalent o C1, que caldrà acreditar en el moment de la matrícula.

Preu:

199,80s€ més 10€ de material

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 d’octubre de 2017, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 30 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell:

El 31 de gener a les 17:00h es farà un test d’anivellament a aquelles persones que no disposin d’acreditació del nivell exigit.

Matrícula:

La matrícula es realitzarà telemàticament des d'aquest lloc web a partir de l'1 de febrer a les 09:00h (es mantindrà oberta la matrícula fins que es cobreixin les places).

Documentació que cal adjuntar quan es formalitzi la matrícula:
  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport d'un pes no superior a 1Mb.
  • 1 fotografia tipus DNI no superior a 1Mb.
  • Si escau, escaner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell d'un pes no superior a 1Mb.
  • Si escau, arxiu escanejat de la documentació que dóna dret a la reducció en l'import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)
Inscripció

NOTA: procureu que els documents escanejats o fotografiats siguin correctament llegibles.

Certificat:

En acabar el curs es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència

Es requereix un 80% d'assistència per obtenir Certificat.

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L'import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs